• Finalitat i funció de l’educació infantil:
Finalitat
La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera autònoma; la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no-discriminació.
En definitiva, que l'infant pugui obtenir un desenvolupament òptim de l'infant i global de l'infant.


Funcions: crear espais de seguretat i confiança per començar a treballar l’autonomia; establir relacions estretes amb les famílies; aprendre a viure i conviure; fer-los sentir actius i iguals; proporcionar eines i recursos per conèixer el món que els envolta i a ells mateixos; desenvolupament global i integral.


- El concepte d’infant que defensa

Infant com a persona que s’ha de respectar i escoltar, amb sentiment i emocions.

Infant únic i diferent.

S’ha de tenir en compte el bagatge del nen (entorn, família, cultura,ets)


B) Descriviu l’estructura del document

El Decret, seguint l’estructura ordinaris de les lleis, ve encapçalat per una Exposició de Motius en la que s’estableix quin és l’objectiu que es tracta d’assolir i l’ampar legal que el fonamenta.

A continuació hi ha l’articulat pròpiament dit, és a dir, el conjunt de normes que crea i regula la llei, seguint l’ordre de: principis generals, finalitats, relacions entre centres i família, elements del currículum, etc. Per últim hi ha la disposició derogatòria de la normativa que per contradicció amb la nova llei queda “invalidada” i les disposicions finals de caràcter tècnic o referit a altres normes afectades per la nova disposició, junt amb la data i signatura.

Apareix, en aquest cas concret, un annex de tipus reglamentari on desenvolupa en detalls més concrets i específics alguns dels articles de la norma.